Kategorie Akce Přechodové profily ROLL Interiérové podlahové profily EFFECTOR® Interiérové podlahové profily PRINZ® Interiérové profily ostatní Profily pro keramické obklady a dlažby Profily fasádní, omítkové, pro zateplovací systémy Okenní profily Profily pro sádrokarton Profily pro kuchyňské a pracovní desky, nábytkové profily Stavební profily Profily DÖLLKEN Dřevěné podlahové lišty PEDROSS

Obchodní a podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také pouze "obchodní podmínky") upravují právní vztahy vznikající mezi společností Mašín Zdeněk - Podlahy Děčín (dále také jako "prodávající") a kupujícími v rámci prodeje podlahových krytin a příslušenstvím k podlahovým krytinám.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi v plném rozsahu souhlasí. Tyto obchodní podmínky prodávající trvale umístil na svých internetových stránkách www.podlahydecin.cz, tudíž způsobem umožňujícím kupujícím seznámit se s nimi před vlastním uskutečněním objednávky.

Prodávající Podlahy Děčín
se sídlem Lipová 801, 40721 Česká Kamenice

IČO: 10408070

Internetové stránky: www.podlahydecin.cz
Email: podlahy@podlahydecin.cz
Bankovní účet vedený u Komerční banky a.s. , č.ú. 107 - 3035050247/0100

Otevírací doba:
Pondělí až pátek od 9:00 do 18:00
Kupující

Kupující jako spotřebitel – v souladu s ust. § 52 odst. 3 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisu = osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Spotřebitel při podání objednávky sdělí prodávajícímu své kontaktní údaje nutné pro vyřízení jeho objednávky prodávajícím, popřípadě údaje, které mají být na nákupních dokladech uvedeny.

Právní vztahy mezi prodávajícím a spotřebitelem, které nejsou výslovně upraveny těmito obchodními podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ObčZ"), zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy souvisejícími.

Spotřebitelská smlouva – v souladu s ust. § 52 odst. 1 ObčZ = smlouva kupní, smlouva o dílo, případně i jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Kupující, který není spotřebitelem – tj. podnikatel, který nakupuje zboží nebo užívá služby v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti. (tzv. kupuje zboží na IČ)

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitelem, výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami ani individuelní kupní smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ObchZ") a dalšími právními předpisy souvisejícími.

Nabídka pro podnikatele

Prodávající nabízí kupujícím, kteří se v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti zabývají stavebnictvím nebo jinými příbuznými obory, možnost registrace a následné aktivace cenové skupiny velkoobchodního prodeje, popř. poskytnutí množstevních slev. Před zahájením spolupráce předkládá kupující prodávajícímu doklady o svém podnikatelském oprávnění a o své právní subjektivitě (tj. výpis z obchodního rejstříku, kopii živnostenského oprávnění a registraci k dani DPH) a je povinen případné změny neprodleně oznámit prodávajícímu. O aktivaci cenové skupiny velkoobchodního prodeje bude kupující informován telefonicky nebo emailem, nejpozději do 24hod od registrace. Při objednávkách nad 300.000,-Kč bez DPH, budou ceny stanovovány individuelně. Vracení zboží těmito kupujícími (resp. odstoupení od smlouvy) se řídí čl. VI písm. B těchto obchodních podmínek.

Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje poskytnuté mu kupujícím jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím. Osobní údaje o kupujícím nebudou zveřejňovány bez jeho souhlasu, nebudou poskytovány třetím osobám apod. s výjimkou situace související s dodáním či platebním stykem týkající se objednaného zboží. Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Uzavření kupní smlouvy

Objednávka kupujícího je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy, k samotnému uzavření kupní smlouvy však dochází až doručením přijetí (akceptací) návrhu prodávajícím kupujícímu, tj. potvrzením objednávky prodávajícím. Od tohoto okamžiku vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami, které jsem nedílnou součástí smlouvy. V potvrzení objednávky prodávajícím je uvedeno číslo objednávky, pod kterým je objednávky evidována v systému prodávajícího.

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavírána v českém jazyce.

Je-li kupujícím spotřebitel, musí být u speciálního zboží na objednávku předem seznámen se skutečností, že jde o zboží na objednávku, u něhož k uzavření kupní smlouvy mezi oběma smluvními stranami dojde teprve v okamžiku upřesnění nabídky ze strany prodávajícího, tj. sdělení ceny a předpokládaném termínu dodání tohoto zboží.

Způsoby provedení objednávky:

Kupující může podat objednávku u prodávajícího následujícími způsoby:

V případě jakýchkoliv dotazů, potřeby poskytnutí dalších informací nebo pomoci při objednávání může kupující kontaktovat prodávajícího na výše uvedeném telefonním čísle nebo prostřednictvím emailu. Aby se zamezilo nedorozuměním při objednávání, budou telefonické objednávky přijímány pouze výjimečně (např. zakázky malého rozsahu, zboží jednoho druhu, apod.), s ohledem na to by měl kupující zvolit jiného způsobu objednání zboží nebo bezprostředně potvrdit svou telefonickou objednávku emailem.
Kupující může požádat prodávajícího o zpracování cenové nabídky na jím požadované zboží, kterou mu prodávající předloží nejpozději do 48 hodin od doručení žádosti. Žádost kupujícího musí obsahovat následující údaje: identifikaci kupujícího ( jméno, příjmení a bydliště nebo firmu společnosti – tzn. název společnosti a její sídlo ); u podnikatelů IČ a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH; kontaktní údaje (telefonní číslo nebo email); kód a přesný název zboží dle internetového obchodu prodávajícího; množství (popř. rozměry místnosti, výkres, projektovou dokumentaci, apod.) a všechny další údaje, které kupující považuje za důležité nebo si je prodávající od kupujícího vyžádá.

S dotazy na technické informace o zboží se mohou kupující obracet na p. Zdeňka Mašína na tel.č. 731 416 500 nebo podlahy@podlahydecin.cz.

Náležitosti objednávky:
Objednávka kupujícího musí obsahovat následující údaje:

Dle zvoleného způsobu provedení objednávky se požadované údaje mohou lišit, ale výše uvedené lze považovat za povinné. Při objednávání prostřednictvím internetového obchodu se kupující řídí pokyny tam uvedenými a výše uvedené informace zadává do jednotlivých polí elektronického formuláře.

V opodstatněných případech, zejména tedy u zakázek většího rozsahu, má prodávající právo podmínit splnění svého závazku (dodání zboží) úhradou peněžité zálohy kupujícím a stanovení lhůty pro její úhradu. Takto poskytnutá záloha bude započtena na úhradu kupní ceny.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

Dodací podmínky
Dodací lhůta

V případě, že požadované zboží není skladem nebo nebude možné dodat zboží v obvyklé dodací lhůtě, oznámí prodávající kupujícímu tuto skutečnost do 2 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, popř. od okamžiku, kdy se prodávající o nemožnosti dodání v obvyklé dodací lhůtě dozví, zároveň ho bude informovat o předpokládaném termínu dodání. Pokud kupující se sdělenou dodací lhůtou tohoto zboží nesouhlasí, nabídne mu prodávající zboží srovnatelné s původním, které je schopen dodat v obvyklé dodací lhůtě. Pokud kupující nesouhlasí ani se změnou zboží, má se za to, že od uzavřené kupní smlouvy odstoupil.

Způsoby dodání (doprava zboží)

Kupující si při uskutečnění objednávky zvolí, jakým způsobem a na jaké místo má být požadované zboží dodáno.

Prodávající nabízí kupujícímu následující způsoby dodání:

prostřednictvím zásilkové přepravní společnosti

Zboží je možné kupujícímu zaslat zásilkovou přepravní společností na místo určení (tj. na dodací adresu), které sdělil kupující prodávajícímu při uskutečnění objednávky. Volba přepravní společnosti závisí na konkrétním dodavateli zboží a na jeho množství. Řidičům přepravní společnosti je sděleno telefonní číslo kupujícího a jsou instruováni, aby kupujícího v den doručení zboží kontaktovali. Kupující je povinen zboží před převzetím zkontrolovat, tj. zejména zkontrolovat neporušenost obalů, celistvost stahovacích pásek, pokud je to možné zkontrolovat množství, typ a stav dodaného zboží (počet balení, název zboží, apod.) Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit prodávajícímu, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Prodávající kontaktuje kupujícího nejpozději v den předcházející dni, kdy má dojít k doručení zboží na dodací adresu, resp. při osobním odběru v den, kdy je zboží připraveno k odběru a sdělí mu další potřebné informace (např. název přepravní společnosti, předpokládaná hodina doručení, telefonní číslo na řidiče, apod.)

Platební podmínky

Kupující si při podání objednávky zvolí, jakým způsobem za objednané zboží zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Prodávající nabízí kupujícímu následující způsoby placení:

Vlastnictví ke zboží přechází na kupujícího až po úplném zaplacení kupní ceny prodávajícímu, do splnění této podmínky zůstává vlastníkem zboží prodávající.

Garance nejnižší ceny

V případě, že kupující bude mít zájem na snížení ceny zboží na základě konkurenční nabídky, je potřeba kontaktovat prodávajícího prostřednictvím emailu: podlahy@podlahydecin.cz a v emailu uvést informace nutné k ověření této nabídky (tj. informace o prodejci nebo jeho internetové stránky, přesný název zboží, cenu, apod.). Prodávající informace ověří a pokud bude skutečně cena nabízená jiným prodejcem nižší, tak se prodávající pokusí co nejdříve nabídnout kupujícímu minimálně stejně výhodnou nabídku. Zpětná úprava ceny není možná, a proto je nutné kontaktovat prodávajícího před samotným podáním objednávky.

Podmínky: Vrácení zboží – odstoupení od smlouvy
Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Kupující jako spotřebitel má právo v souladu s ust. § 53 odst. 7 ObčZ odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů (ode dne následujícího) po převzetí plnění - zboží, pokud byla smlouva uzavřena prostředky komunikace na dálku. Pokud se z jakéhokoliv důvodu rozhodne spotřebitel využít tohoto svého práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu ve lhůtě výše uvedené. Spotřebitel je pak povinen vrátit úplné, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
Pokud spotřebitel uplatní své právo na odstoupení od smlouvy, je prodávající, jakožto dodavatel, povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení. Prodávající doporučuje kupujícímu pro urychlení vyřízení odstoupení smlouvy zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu (faktury) a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup. Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálu dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu zaslán.

S odkazem na ust. § 53 odst. 10 ObčZ má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, uplatnil-li spotřebitel své právo na odstoupení od smlouvy dle ust. § 53 odst. 7 ObčZ. K tomuto prodávající dodává, že pokud spotřebitel od smlouvy odstoupí, nemá nárok na vrácení dopravného (poštovného) v případě, že jeho objednávka byla dodána prostřednictvím zásilkové přepravní společnosti. Pokud byla v souladu s čl. IV těchto obchodních podmínek doprava zdarma, vzniká při odstoupení od smlouvy spotřebitelem prodávajícímu nárok na zaplacení poštovného ve výši skutečných nákladů.

V souladu s ust. § 53 odst. 8 ObčZ kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

Prodávající upozorňuje kupující, že v případě objednávky PVC, linolea a koberců dochází k nevratné úpravě zboží podle přání zákazníka (tj. odstřižení od role v objednané délce), které by se v případě vracení zboží při odstoupení spotřebitele od smlouvy stalo neprodejným. Je tedy nutné posuzovat tyto smlouvy dle ust. § 53 odst. 8 písm. c) ObčZ, a tudíž v tomto konkrétním případě právo na odstoupení od smlouvy kupujícímu nevzniká.

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který není spotřebitelem

Kupujícímu, který není spotřebitelem, nevyplývá z právních předpisu nárok na odstoupení od smlouvy, tak jak je uvedeno výše. V případě, že kupující není spotřebitelem, může být mu prodávajícím nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží, s tímto odstoupením však musí prodávající souhlasit. Souhlas prodávajícího s odstoupením od smlouvy musí být udělen předem, a to pouze písemně. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno prodávajícím (na náklady kupujícího) zpět kupujícímu. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad, resp. faktura.

Za společnost Podlahy Děčín, schválil Mašín Zdeněk

V Děčíně dne 5.1. 2012